รางวัลรองชนะเลิศโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ของคณะฯ กับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัยของตนเอง เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับชาติ

สำหรับงานนี้ นางสาวกีตาร์ ไกรชิต และ นางสาวจันทรัสม์ อมฤตกุล สองนักศึกษาสาวจากรั้วไอทีลาดกระบัง ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จากโครงการเรื่อง “การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce Credibility Analysis)” ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล และ ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดในครั้งนี้ได้ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี