รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสอง Thailand NetRiders 2015

เป็นอีกครั้งที่กับการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand NetRiders 2015 ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการที่ดีๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก และแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เด็กไอทีลาดกระบังจะต้องมีรางวัลติดมือกลับมา ด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและสอง ของนายวิชวิทย์ นิลสวัสดิ์ และนายพิชาธร เอกอุ่น