นักศึกษาไอที คว้ารางวัล Best Paper Award

นางสาวสุธาสินี นพฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะไอทีลาดกระบัง และ ดร.ณฐพล พันธุวงศ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award สาขาSoftware Engineering, Services and Information Technologyจากการเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
สำหรับผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ มีเรื่องว่า “A Kinetic Energy-based Feature for Unsupervised Motion Clustering” นั้น เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์หที่ถูกบันทึกโดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Motion Capture System ทั้งนี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่ได้จากอุปกรณ์ Motion Capture System นั้นได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเกมและอนิเมชันอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้นั้นมีมาก การที่ผู้ใช้จะทำการค้นหาข้อมูลการเคลื่อนไหวตามที่ต้อการจากกลุ่มข้อมูลที่เคยบันทึกไว้จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลา แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือการจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งโดยปกติแล้วการจัดกลุ่มข้อมูลการเคลื่อนไหวนั้นไม่สามารถคำนวณโดยอัตโนมัติได้ทำให้เป็นความยุ่งยากของผู้ใช้งาน ในผลงานเรื่องนี้จึงได้เสนอแนวทางใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้สามารถจัดกลุ่มข้อมูลการเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติ และทำให้สามารถแก้ปัญหาในการสืบค้นข้อมูลการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมเกมและอนิเมชั่นได้