ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อาริต ธรรมโน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อาริต ธรรมโน  เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓