2 นศ. คณะไอทีลาดกระบังคว้า 6 รางวัล จากงาน Young Webmaster Camp 19 Powered by Jitta

เป็นอีกครั้งที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สร้างผลงาน ด้วยการคว้ารางวัล จากงาน Young Webmaster Camp 19 Powered by Jitta “Think Global, Act Sustainable” (YWC) ค่ายสร้างเว็บระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้เหล่าเว็บมาสเตอร์นิสิตนักศึกษา ในสาขา Content, Marketing, Programming, และ Design เข้าร่วมกิจกรรมและ Hackathon สุดเข้มข้น 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเว็บไซต์และแผนธุรกิจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนและเป็นสากล

สำหรับงาน YWC ในปีนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะไอทีลาดกระบังเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ จันต๊ะวงค์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับรางวัล The winner, รางวัล Jitta Enlighten Award, รางวัล Best Programming Award และรางวัล Best Marketing Award นอกจากนี้ นางสาวรัชนีย์ ขันธิวงค์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับรางวัล Best Design Award และ Team Excellence Award ด้วย