อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส บุคลากรสายวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565