รางวัลที่ 3 Cisco NetRiders Network Competition ในระดับ Regional Asia Pacific

อีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จของ นายศุภณัฐ พลอยวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ในเวทีระดับนานาชาติ ด้วยการคว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขัน Cisco NetRiders Network Competition ในระดับ Regional Asia Pacific ซึ่งการมีตัวแทนในระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 18 ประเทศ

โดยก่อนหน้านี้ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Cisco NetRiders Network Competition ในระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ มีบุคคล 3 ท่าน ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ประภาวัต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ ที่คอยให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่ในระดับประเทศ