ประกาศผลรางวัล “IT Ladkrabang Young Innovator Award 2022”

ประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 “IT Ladkrabang Young Innovator Award 2022” ซึ่งจัดขึ้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โครงการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่มีความโดดเด่น โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 แขนง ประกอบด้วย แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology) และแขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) ซึ่งได้มีการจัดการประกวดในรูปแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ผลการตัดสินรางวัลมีดังนี้

🔰 รางวัลที่ 1

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
1. นายธีรศักดิ์ วงษ์ภู่
2. นายวรรณมงคล ศรีวรรณ์
ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันจำแนกไม้เศรษฐกิจในประเทศไทยจากภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อไม้”

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development)
1. นางสาวสุนิสา จันทร์บาง
2. นายสุภกิจ น่าชม
ชื่อผลงาน “อันเดอร์แกรด : เกมจำลองชีวิตนักศึกษาไอที สจล.”

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology)
– ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –

🔰 รางวัลที่ 2

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
1. นางสาวณัฏฐพัชร กองทอง
2. นายวชรวรรษ เกษบรรเทิง
ชื่อผลงาน “แซปปี้ : แชตบอตผู้ช่วยตามอารมณ์”

1. นายธนวัฒน์ วงษ์สุด
2. นางสาวเนตรชนก เพ็ชรอุไร
ชื่อผลงาน “ระบบติดตามการตั้งครรภ์”

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development)
1. นางสาวณิชาภัทร คชาชีวะ
2. นางสาววิภวภัทร หงส์สิงห์
ชื่อผลงาน “ระบบสร้างชุดข้อมูลรูปภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตาจากโมเดลสามมิติเพื่อนำไปเรียนรู้เชิงลึกผ่านโครงข่ายประสาทเทียม”

1. นายธนโชติ เลิศลาภนนท์
2. นายนฤเบศ เหลืองรุ่งอุดม
ชื่อผลงาน “เกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยรหัสเทียม (โปรโตบอท)”

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology)
– ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –

🔰 รางวัลที่ 3

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
– ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development)
1. นายเตชินท์ โค้วประเสริฐ
2. นายธีรวัต กาญจนปานวงษ์
ชื่อผลงาน “ดรอปเควส เพื่อวิชาเคมี: เกมเพื่อการเรียนรู้วิชาเคมี”

1. นางสาวกนกพรรณ ตันนิธิสถาพร
2. นางสาวชนกเนตร เนื้อทองดี
ชื่อผลงาน “เกมส่งเสริมการใช้ข้อมูลบนสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม”

1. นายวรภัทร ภัทรเมธาวรกุล
2. นางสาวศุภิสรา  ชีวนันทพร
ชื่อผลงาน “เกมการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมวิทยาการคำนวณโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม”

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology)
– ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –