ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1) ดร. พรสุรีย์ แจ่มศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564

2) ดร. สามารถ หมุดและ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564