นศ.พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้รับเลือกเป็น MSP FY18
3 พฤศจิกายน 2017 - 15:18 หมวดข่าวผลงานคณะ

นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 5 คน ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากัด ให้ดำรงตำแหน่ง Microsoft Student Partner FY18ประกอบด้วย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3คนในตำแหน่ง Business Leadคือ นายชนกนันท์ เสงี่ยมใจ, นายฐิติกร ล้อมลาย และนายธนเทพ ไทยแท้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน ในตำแหน่ง Technical Evangelistคือ นางสาววรนิษฐา ฮึกหาญสมบัติ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1 คน ในตำแหน่ง Technical Evangelistคือ นายศุภวัทน์ บุญราช

สำหรับ Microsoft Student Partner FY18นั้นทางบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากัด ได้คัดเลือกจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวนทั้งหมด 33 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 230คน ทั่วประเทศ โดยได้ประกาศผลไปเมื่อวันที่ 1กันยายน 2560ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ Microsoft ประจำมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยจะได้ได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีมงานชั้นแนวหน้าของ Microsoft เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และคณาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์และโอกาสในการพัฒนาตนเองอีกด้วย

string