รางวัลชมเชย National Software Contest (NSC)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่ง National Software Contest (NSC) ครั้งที่ 18 จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECซึ่งได้ทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลการแข่งขันไปเมื่อระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

การแข่งขัน National Software Contest (NSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิง เงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป

ในการแข่งครั้งที่ 18 นี้ ทีมนักศึกษาจากคณะไอทีลาดกระบัง ประกอบด้วย นายณภัทร รุ้งรุจิเมฆ และนางสาว เชาวนี  จันทร์ทอง ได้รับรางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา พร้อมด้วยเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิศา นุ่มนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมนักศึกษาไอทีลาดกระบัง