โครงการจัดอบรมทางวิชาการให้ครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
22 สิงหาคม 2017 - 14:50 หมวดข่าวการอบรม

หลักการ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครู ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ครูจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เสนอโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแก่บุคคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อทำให้บุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในระหว่างวันที่  23-24 กันยายน 2560  (เสาร์และอาทิตย์) จำนวน  2  วัน   ตั้งแต่เวลา   09.00 - 16.00 น.  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 กันยายน 2560   

จำนวนรับสมัคร

30 คน  (เรียงลำดับการสมัคร)

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย  (มีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ตารางการอบรม

วันที่ เวลา รายการ/เนื้อหา  (ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ)

วันที่ 1   

  08.30 - 09.00 น.

  09.00 - 16.00 น

 

 

 

.

ลงทะเบียน /พิธีเปิด

บรรยายเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เบื้องต้น 

- ด้าน Software Engineering

- ด้าน Network 

- ด้าน Data Science

- หัวข้อ "Computational thinking concept"

วันที่ 2

  09.00 - 16.00 น

- "hour of Code" เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แบบง่ายและสนุก

- โปรแกรม Scratch สำหรับเรียนเขียนโปรแกรมให้สนุกเหมือนเล่นเกมส์

วิธีสมัคร

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์      ** เปิดรับสมัคร **        

ประกาศรายชื่อ                                                                         

หมายเหตุ   สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  และคณะฯจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของคณะให้ทราบต่อไป                                   (หากมีความจำเป็นสุดวิสัยที่ต้องยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัคร 3 วันทำการ)    

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี  โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

แฟกซ์   0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

E-mail:    nutcharee@it.kmitl.ac.th