ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสัมภาษณ์

 

คลิกที่นี่

 

   ** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 (กำหนดวันดูท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

 

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด

กำหนดการ

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

28 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดการสมัคร

หรือประกาศรายชื่อ

ต่าง ๆ  ได้ทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

และ www.it.kmitl.ac.th

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ณ สำนักทะเบียน)

1 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเรียน (ผ่านเว็บไซต์)

2-4 สิงหาคม 2560

string