ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564

divider

❗❗❗ยกเว้นรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัสวิชา❗❗❗
9020xxxx /90595xxx /90644xxx และรายวิชา
90304004 REPORT WRITING, 90307001 THAI USAGE FOR COMMUNICATION, 90307004 LANGUAGE IN THAI SOCIETY, 90307005 LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY, 90307008 LANGUAGE FOR MASS MEDIA

  • ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มภาษา) https://bit.ly/3fiHel7