รูปแบบการเรียนวิชาเลือก

divider

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2564 (หลักสูตร IT)

อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06016366 Image Processingผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญาFacebook, Google Meetkuntpong@it.kmitl.ac.th
06016387 Special Topics in Multi 1 : Data Compressผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญาFacebook, Google Meetkuntpong@it.kmitl.ac.th
06016365 COMPUTER VISIONผศ.ดร.สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์Google Classroomsomkiat@it.kmitl.ac.thอาจารย์จะส่ง invitation ให้นักศึกษา ที่อีเมล @kmitl.ac.th ของนักศึกษา
06016352 Advanced Database Systemsรศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธรMS TeamsMS Teamssuphamit.ch@kmitl.ac.th
06016383 Special Topics in Software 1 : Robotic Process Automationรศ.ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพMS Teams MS Teamsteerapong@it.kmitl.ac.thMS Teams Code :
54neerg

ประกาศรายละเอียดของการเข้าร่วมกลุ่มห้องเรียนผ่านทาง Onlearn ของคณะ
06016389.1 Special Topics in IT 1: Hybrid Computing Technologyผศ. อัครินทร์ คุณกิตติMS Teamsakharin@it.kmitl.ac.thประกาศรายละเอียดของการเข้าร่วมกลุ่มห้องเรียนผ่านทาง Onlearn ของคณะ
06016389.2 Special Topics in IT 1: Practical DevOps Courseอ.จิรายุส นิ่มแสงZoom, GitHub, Google Drive, Google Cloud https://github.com/opstajirayut@opsta.co.th
06016390 SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 : FINANCIAL ACCOUNTINGผศ.ศรีนวล นลินทิพยวงศ์Google ClassroomGoogle Classroomsrinual@it.kmitl.ac.th

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2564 (หลักสูตร DSBA)

ชื่ออวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06026139 Image Processingผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญาFacebook, Google Meetkuntpong@it.kmitl.ac.th
06026163.12 SPECIAL TOPICS IN DSBA 1 : Data Compressionผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญาFacebook, Google Meetkuntpong@it.kmitl.ac.th
06026164.11 SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2 : Computer Visionผศ.ดร.สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์Google Classroomsomkiat@it.kmitl.ac.thอาจารย์จะส่ง invitation ให้นักศึกษา ที่อีเมล @kmitl.ac.th ของนักศึกษา
06026156 INTRODUCTION TO HEALTH ANALYTICSดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาสระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Teamonlearnpattanapong@it.kmitl.ac.thMS Teams Code : q3pl48v
06026163.11 Special Topics in DSBA1 : Robotic Process Automationรศ.ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพMS Teamteerapong@it.kmitl.ac.thMS Teams Code : 54neerg
06026164.12 Special Topics in DSBA 2 : Big data analysisดร.ชยานนท์ ทรัพย์อาภาGoogle Classroom, MS Teamchayanon@it.kmitl.ac.th

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2564 (หลักสูตร BIT)

อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06036041 INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENTผศ.ดร.ปรมาพร เรืองผการะบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS TeamMS Teamparmapon@it.kmitl.ac.th