รูปแบบการเรียนหลักสูตร BIT

divider

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับหลักสูตร BITในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06036001 INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALSดร. ประพันธ์ ปวรางกูรระบบ Onlearn ของทางคณะ, Google Classroom, MS Teamgoogle classroompraphan@it.kmitl.ac.thGoogle Classroom Code : q43ngwo
Please join a class with KMITL E-mail (@kmitl.ac.th).
06036021 PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGYดร.ชยานนท์ ทรัพย์อาภาGoogle Classroom, MS Teamchayanon@it.kmitl.ac.th
06036027 COMPUTER SYSTEMS ORGENIZATION AND OPERATING SYSTEMผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุลMS Team, ZoomLINKLINE
supakit@it.kmitl.ac.th
ให้นักศึกษา Add Line เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและ อาจารย์จะส่ง link ห้องเรียนใน zoom หรือ MS-team ให้
06036085 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS ดร.ณัฐพร ชื่นเจริญGoogle Classroom, MS TeamLINE groupnattaporn.ch@kmitl.ac.thGoogle Classroom Code: uceogcz
Please join a class with KMITL E-mail (@kmitl.ac.th).

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2สำหรับหลักสูตร BITในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06036003 PROBABILITY AND STATISTICSรศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุลระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Team MS TEAMS วิชา ProbStat-Inter2021ponrudee@it.kmitl.ac.thMS Teams Code : dhlzde5

This class collects attendance points (10%).
06036005 FINANCIAL ACCOUNTINGดร.นนท์ คนึงสุขเกษมFacebook, Google Classroom, MS Team FB group
MS Team
nont@it.kmitl.ac.thGoogle Classroom Code : f3gntt2
06036023 BASIC DATA STRUCTURES AND ALGORITHMSดร.ศิรสิทธิ์ โล่ห์ชนะจิตMS Team sirasit@it.kmitl.ac.th
06036028 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKSผศ.ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS Teamonlearnlapas@it.kmitl.ac.th

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำหรับหลักสูตร BITในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06036007 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENTดร. พรสุรีย์ แจ่มศรีGoogle Classroom pornsuree@it.kmitl.ac.thGoogle Classroom Code : j2tt3b3
06036009 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGYผศ.ดร.ชลิตา ศรีนวลGoogle Classroomchalita.sr@kmitl.ac.th
06036010 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNINGดร. พรสุรีย์ แจ่มศรีGoogle Classroompornsuree@it.kmitl.ac.thGoogle Classroom Code : tdng4b4
06036014 INFORMATION SYSTEM SECURITY AND IT LAWSดร. ประพันธ์ ปวรางกูรระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Teamonlearnpraphan@it.kmitl.ac.thEnrolment key: PZZPSIPA
You can find the information and URL on Onlearn.
06036025 OBJECT ORIENTED TECHNOLOGYอ.ชยพล เหมาะเหม็งระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Teamshare point ของ MS Teams ที่คณะจัดให้mchayapol@gmail.com-This subject is hands-on. We will code in class. Install OpenJDK and Visual Studio Code and have fun.

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4สำหรับหลักสูตร BITในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม