แผนการศึกษา

divider

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046001Elements of Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046002Python Programming for Machine Learning3 (3-0-6)
06046003Neural networks and Deep Learning3 (3-0-6)

หมวดวิชาบังคับเลือก (เลือกเรียน 6 หน่วยกิต)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046004Internet of Things with Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046005AI Deep Learning for Computer Vision3 (3-0-6)
06046008Cluster Analysis and Pattern Recognition3 (3-0-6)
0604600XSelective course from list3 (3-0-6)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาบังคับเลือก (เลือกเรียน 6 หน่วยกิต)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046004Internet of Things with Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046005AI Deep Learning for Computer Vision3 (3-0-6)
06046008Cluster Analysis and Pattern Recognition3 (3-0-6)
0604600XSelective course from list3 (3-0-6)