ภาพรวมหลักสูตร

divider

ชื่อหลักสูตรวิชาโท

ชื่อภาษาไทย :     ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อภาษาอังกฤษ:   Artificial Intelligence and Deep Learning

ภาษาที่ใช้

  • ภาษาไทย

สถานภาพหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษาหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก136   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์36   หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก236   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์18   หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ12   หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก  6   หน่วยกิต
แผน ข36   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ   6   หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ12   หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก18   หน่วยกิต