สาขา Data Science

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ