รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์

–          รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา บรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ

–          สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–          ปิดรับสมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ

ตามเอกสารแนบนี้ และผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน

การสมัคร และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ชั้น 6

งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. หรือสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ โทร. 02-723-4921-2 หรือ 089-6997880 คุณ วิภาดา ศิลา หรือ รุ่งทิวา กิจเจริญ