หลักสูตร Neural Network and Deep Learning

divider

หลักการ

เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ มีความก้าวหน้าอย่างมากตามการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และปริมาณข้อมูล ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาสร้างเป็นระบบแบ่งแยกข้อมูล ระบบคาดการณ์และทำนาย ระบบค้นหาที่ซับซ้อนและต้องการความรวดเร็ว หนึ่งในศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์คือ การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ซึ่งวิธีการที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันคือการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ที่เป็นการล้อโครงสร้างการจดจำภายในของสมองสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้โครงข่ายประสาทเทียมได้มีการพัฒนาความสามารถให้สามารถเรียนรู้ที่ซับซ้อนและลึก (Deep Learning)

การทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม และการเรียนรู้เชิงลึก ในหลักสูตรอบรมนี้เป็นการสร้างพื้นฐานจนกระทั้งถึงระดับกลางของการโครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก นอกจากนี้ยังผนวกการสร้างการค้นหาผลลัพธ์ที่ดีสุด (Optimization technique) เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการปรับแต่งโครงข่ายประสาทเทียมให้มีความสามารถทำงานที่ปริมาณข้อมูลมากได้อย่างรวดเร็ว   

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หัวข้อเนื้อหา
1Overview of artificial intelligent and machine learning
2Neural networks
3Codding Forward Propagation
4Coding Backward Preparation
5Coding Multilayer Perceptron
6Process of recognition in Neural networks
7Recurrent NN, Convolution NN
8Long short-term memory
9Neural network project and examples
10Evolutionary computations
11Improvement Neural networks with Genetic algorithm
12Deep learning concept
13Coding deep learning
14Recognition system in Deep learning project
15Deep learning project and example

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้น

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เรียน 15 สัปดาห์ เริ่ม 7 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2565
(เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ วิชาโท หรือ ปริญญาโท)
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2565
** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวน 15  คน

อัตราค่าลงทะเบียน 13,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!!!

โปรโมชั่นรายละเอียดเงื่อนไข
EARLY BIRD ลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาท ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกที่นี่
  • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
  • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th