หลักสูตร Data Science Fundamentals

divider

หลักการ

วิทยาการข้อมูล เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอิงกับข้อมูล (data-driven decision making) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บและบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งที่อยู่ในรูปแบบมีโครงการ และแบบไม่มีโครงสร้าง การคิวรี่ข้อมูลลักษณะต่างๆ การออกแบบและจัดเก็บในคลังข้อมูล (data warehouse) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (statistical analysis) การออกแบบและสร้างรายงาน (report) หรือ การจัดเตรียมและแสดงผลด้วยภาพ (data preparation and visualization) ตลอดจนการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics and engineering) ไปจนถึงการทำเหมืองข้อมูล (data mining) เพื่อสกัดความรู้และเพื่อทำนายแนวโน้ม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการการตัดสินใจทางธุรกิจ

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หัวข้อที่ เนื้อหา ชั่วโมง
1 Introduction to data science
Data collection and data blending
6
2 Business intelligence and data warehousing 7
3 Data science project life cycle
Data visualization
7
4 Introduction to machine learning 6
5 Clustering and principal component analysis (PCA) 6
6 Association rules; Regression and classification 7
7 Introduction to Big data analytics 6

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรภายนอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป
  • ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เรียน 15 สัปดาห์ 
**เปลี่ยนวันที่จัดอบรม จากเดิม วันที่ 9 กรกฎาคม – 29 ตุลาคม 2566  เป็น วันที่ 16  กรกฎาคม  – 29  ตุลาคม  2566 ** 
(เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ วิชาโท หรือ ปริญญาโท)
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึง  30  มิถุนายน   2566
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวน 15 คน

อัตราค่าลงทะเบียน 13,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!!!

โปรโมชั่น รายละเอียด เงื่อนไข

EARLY BIRD

 

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

คอร์สละ 9,900 บาท

 

พิเศษ คอร์สละ  9,900  บาท  จาก 13,500 บาท

ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  15   มิถุนายน  2566

 

ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  30 มิถุนายน 2566

 

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่
  • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
  • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880  ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th