หลักสูตร Data Science Fundamentals

divider

หลักการ

วิทยาการข้อมูล เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอิงกับข้อมูล (data-driven decision making) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บและบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งที่อยู่ในรูปแบบมีโครงการ และแบบไม่มีโครงสร้าง การคิวรี่ข้อมูลลักษณะต่างๆ การออกแบบและจัดเก็บในคลังข้อมูล (data warehouse) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (statistical analysis) การออกแบบและสร้างรายงาน (report) หรือ การจัดเตรียมและแสดงผลด้วยภาพ (data preparation and visualization) ตลอดจนการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics and engineering) ไปจนถึงการทำเหมืองข้อมูล (data mining) เพื่อสกัดความรู้และเพื่อทำนายแนวโน้ม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการการตัดสินใจทางธุรกิจ

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หัวข้อที่เนื้อหาชั่วโมง
1Introduction to data science
Data collection and data blending
6
2Business intelligence and data warehousing7
3Data science project life cycle
Data visualization
7
4Introduction to machine learning6
5Clustering and principal component analysis (PCA)6
6Association rules; Regression and classification7
7Introduction to Big data analytics6

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรภายนอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เรียน 15 สัปดาห์ เริ่ม 7 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2565
(เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ วิชาโท หรือ ปริญญาโท)
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2565
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวน 15 คน

อัตราค่าลงทะเบียน 13,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!!!

โปรโมชั่นรายละเอียดเงื่อนไข
EARLY BIRDลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาทผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่
  • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
  • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th