หลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิตทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะขั้นสูงให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน การประกอบธุรกิจทางด้านต่างๆ และนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับทางคณะได้อีกด้วย

หลักสูตรอบรม ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้

1. Elements of Artificial Intelligence

(อบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

2. Neural Networks and Deep Learning

(อบรมทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

3. Python Programming for Data Science and Machine Learning

(อบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

โครงการนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการ Upskill / Reskill ของตัวเอง
  • ผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้ที่ต้องการสร้างเครื่อข่ายกับบุคคลในแวดวง AI and Deep Learning
  • ครู อาจารย์ และนักวิจัย
  • นิสิตและนักศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียน

รูปแบบที่ 1 : Early Bird
ราคา 9,000 บาท โดยต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (จากราคา เต็ม 12,000 บาท)
รูปแบบที่ 2 : เรียน 3 คอร์ส จ่าย 2 คอร์ส
ราคา 24,000 บาท หากเลือกเรียนครบทั้ง 3 คอร์ส (จากราคาเต็ม 36,000 บาท)
รูปแบบที่ 3 : 1 ท่าน แถม 1 ท่าน
ราคา 12,000 บาท สำหรับผู้เรียน 2 ท่านในคอร์สเดียวกัน (จากราคาเต็ม 24,000 บาท)

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2723 4927 และ 08 9699 7880 (คุณนุชรี)