หลักสูตร Deep Learning for Computer Vision

divider

หลักการ

การเรียนรู้เชิงลึกได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมากในโดเมนของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ งานประยุกต์สำคัญๆ เช่น การตรวจจับวัตถุ การติดตามการเคลื่อนไหว การจดจำการกระทำ การประมาณท่าทางของมนุษย์ การควบคุมการผลิต สถาปัตยกรรมและอัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับแอปพลิเคชันการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสำคัญๆ ได้แก่ Convolutional Neural Networks (CNNs) จากสถาปัตยกรรมพื้นฐานไปจนถึงสถาปัตยกรรมใหม่ๆ เช่น VGG ResNet และ Efficientnet      

หลักสูตรจะเริ่มจาก โมเดลเชิงเส้น ฟังก์ชั่นแอคทีเวชั่น ฟังก์ชั่นลอส การหาค่าดีที่สุด สถาปัตยกรรมแกน และการประยุกต์ใช้งาน CNN ด้านการแยกแยะและตรวจหาวัตถุ หลักสูตรนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยด้านการมองเห็นคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์มัลติมีเดียรวมถึงนักวิจัยด้านการเรียนรู้ของเครื่องทั่วไปที่สนใจความทันสมัยในการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับงานด้านการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เช่นการตรวจจับ และจดจำวัตถุ การจดจำใบหน้า การควบคุมการผลิต เป็นต้น

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หัวข้อที่เนื้อหา
1The basic concept of deep learning and their applications in computer vision
2Convolutional Neural network (CNN)
3Linear models, activation function, Loss function
4Modern architectures such as VGG, ResNet, and Efficientnet
5Stochastic optimization methods
6GAN architecture (Generative Adversarial Network) for photo-realistic images
7Application of CNN in classification and object detection.
8Reviews

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เรียน 15 สัปดาห์ เริ่ม  6 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2565
(เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ วิชาโท หรือ ปริญญาโท)
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2565
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวน 15  คน

อัตราค่าลงทะเบียน 13,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!!!

โปรโมชั่นรายละเอียดเงื่อนไข
EARLY BIRDลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาทผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกที่นี่
  • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
  • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th