หลักสูตร Big Data Analysis and Tools

divider

หลักการ

ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือนั้นสำคัญในการพัฒนาและธุรกิจไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในหลายองกรณ์ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในทุกรูปแบบ ทำให้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเชิงปริมาณ รูปแบบ ความซับซ้อน และความรวดเร็ว ในการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อมูลรายการ (Transaction) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนงานที่ถูกปรับเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ข้อมูลจากไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้แทนที่กระดาษ ข้อมูลที่เกิดจากการเชื่อมโยงบูรณาการ ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Data Integration) ข้อมูลแบบเปิด (Open Data) จากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจาก Social Media เป็นต้น ดังนั้น การเตรียมบุคลาการขององค์กรณ์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) ของข้อมูลมหาศาลดังกล่าว จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย (Big Data) ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด ทำความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์คาดการณ์ให้สร้างคุณค่าให้เกิดผลในที่สุด (Insight, Action, Outcome) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิเคราะห์ธุรกิจในปัจจุบัน ในเรื่องการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และอนาคต

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษา SQL และ Python
 • หลักการ และทฤษฎีการทำงานของ Big Data System
 • การติดตั้ง และใช้งานระบบ Big Data (Hadoop, HIVE และ Spark)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PySpark
 • ทฤษฎีและการใช้งาน Machine Learning ด้วย PySpark

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ตั้งแต่วันที่  19 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564 *การสอนรูปแบบ Online*

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 17 มิถุนายน 2564 (รับจำนวน 25  คน)

อัตราค่าลงทะเบียน (สมัครและชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกที่นี่
 • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
 • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail : nutcharee@it.kmitl.ac.th ถึง คุณนุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th