หลักสูตร Cluster Analysis and Pattern Recognition

divider

หลักการ

การเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบไม่มีผู้สอน(Unsupervised learning) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจำแนกข้อมูล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจ และเชิงวิทยาศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์หารูปแบบข้อมูล การรับรู้รูปแบบทางสถิติ จะทำให้สามารถสร้างโมเดลในการพยากรที่แม่นยำ และสามารถอธิบายได้จากรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างหรือข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
การเรียนการจัดกลุ่มของข้อมูลและการหารูปแบบของข้อมูล จะทำให้สามารถเข้าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ ของการจัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ค้นหารูปแบบของข้อมูล และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงการทำงาน หรือสร้างนโยบายในการบริหารงาน ในองค์กรณ์ได้

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หัวข้อที่เนื้อหา
1Basic Machine Learning and Unsupervised Learning
2Cluster Algorithm (K-Means Clustering, Mean-Shift Clustering)
3Cluster Algorithm (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN), Expectation–Maximization (EM) Clustering using Gaussian Mixture Models (GMM)
4Cluster Algorithm (Agglomerative Hierarchical Clustering)
5Time Series
6Time Series Clustering and Classification (K-Means)
7Time Series Clustering and Classification (Fuzzy C-mean)
8Markov chain
9Hidden Markov chain
10Reinforcement Learning (Q-learning)
11Reinforcement Learning (Multi agent Q-learning)
12Visualization
13Case study for Time-series clustering
14Case study for Re-enforcement Learning
15Model based reinforcement learning

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เรียน 15 สัปดาห์ เริ่ม  10 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565
(เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ วิชาโท หรือ ปริญญาโท)
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*ในกรณีสถานการณ์ยังไม่ปกติ จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์*

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึง 24 ธันวาคม 2564
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวน 30  คน

อัตราค่าลงทะเบียน 13,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ !!!

โปรโมชั่นรายละเอียดเงื่อนไข
EARLY BIRDลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาทผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2564
ลดยกแก๊ง

เพียงชวนเพื่อนสมัครเรียนในคอร์สเดียวกัน
ลดสูงสุด 50%


• ชวนเพื่อนสมัครรวม 2 คน ลด 30% เหลือเพียง 9,450 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 3 คน ลด 40% เหลือเพียง 8,100 บาท
• ชวนเพื่อนสมัครรวม 4 คน ลด 50% เหลือเพียง 6,750 บาท


ผู้สมัครและเพื่อนจะต้องเรียนในคอร์สเดียวกัน
ลดยกเซต

สมัครเรียนมากกว่า 1 คอร์สขึ้นไป ลดสูงสุด 50%


สมัครเรียน 2 คอร์ส ลด 30%
สมัครเรียน 3 คอร์ส ขึ้นไป ลด 50%
ลดเพราะคิดถึง

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
และพิเศษ
สำหรับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.


• นักศึกษาปริญญาตรีทุกสถาบัน ลด 30% เหลือเพียง 9,450 บาท
• นักศึกษาปริญญาตรีสามพระจอมฯ ลด 40% เหลือเพียง 8,100 บาท
• นักศึกษาคณะและศิษย์เก่าคณะไอที สจล. ลด 50% เหลือเพียง 6,750 บาท


• สำหรับนักศึกษา
ต้องแสดงบัตรนักศึกษาในการสมัคร
• สำหรับศิษย์เก่าคณะไอที สจล.
ต้องแสดงหลักฐานใบปริญญาบัตรในการสมัคร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกที่นี่
  • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
  • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th