ปริญญาตรี

แอดมิชชั่น

divider

TCAS รอบ 4 : Admission

หลักสูตรที่เปิดรับ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปิดรับจำนวน 15 คน
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ( Data Science and Business Analytics : DSBA) เปิดรับจำนวน 6 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
http://mytcas.com/
7-20 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 29 พฤษภาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ยกเลิก
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)29-30 พฤษภาคม 2563
ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วขอสละสิทธิ์ ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)7-8 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด 10 มิถุนายน 2563
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกเพื่อดูรายละเอียด และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 15-18 มิถุนายน 2563

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://mytcas.com/ (เลือกได้ 4 สาขา แบบเรียงลำดับ)

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกพิจารณาตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนด ดังนี้

  1. GPAX ให้ค่าร้อยละ 20
  2. O-NET ให้ค่าร้อยละ 30
  3. GAT ให้ค่าร้อยละ 10
  4. PAT 1 ให้ค่าร้อยละ 20
  5. PAT 2 ให้ค่าร้อยละ 20

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2723 4937 และ 0 2723 4943

คลิกเพื่อดูรายละเอียด