TCAS 2567

รอบที่ 3: แอดมิชชั่น

divider

หลักสูตร และจำนวนที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดรับจำนวน 60 คน
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  เปิดรับจำนวน  20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  เปิดรับจำนวน 25 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

  • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

กำหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567
ไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A Level
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ -ไม่มีสอบสัมภาษณ์-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
วันที่ 5 มิถุนายน 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบัน ฯ
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2567

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

การคัดเลือก

  • คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
    • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่คณะกำหนด จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น
    • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่คณะกำหนด จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2723 4942  หรือ 086 904 1119