ปริญญาตรี

Admission

divider

TCAS : Admission 2

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปิดรับจำนวน 15 คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ( Data Science and Business Analytics : DSBA) เปิดรับจำนวน 5 คน
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) Business Information Technology (International Program) เปิดรับจำนวน 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
http://mytcas.com/
วันที่ 7-15 พ.ค.64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พ.ค.64
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย.64
สอบสัมภาษณ์
เฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 4 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า วันที่ 11 มิ.ย. 64
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ วันที่ 15-17 มิ.ย.64

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7-15 พ.ค. 2564

วิธีการคัดเลือก

 1. การคัดเลือกพิจารณาตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนด ดังนี้
 • GPAX ให้ค่าร้อยละ 20
 • O-NET ให้ค่าร้อยละ 30
 • GAT ให้ค่าร้อยละ 10
 • PAT 1 ให้ค่าร้อยละ 20
 • PAT 2 ให้ค่าร้อยละ 20
 1. การสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ต้องมีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
  • มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   • มีผลการสอบ SAT I
   • SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)
   • ACT (Math section)
   • AP test for a mathematical subject
   • A-Level or AS-Level for a mathematical subject
   • O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject
   • IB-Diploma for a mathematical subject
   • NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject
   • Gaokao score of Mathematics
   • PAT1
   • ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   • TOEFL (iBT – Internet-based test)
   • TOEFL (ITP or paper-based test)
   • IELTS
   • Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
   • Gaokao score of English Language
   • CU-TEP
   • TU-GET
   • GAT (Part 2)
   • ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ หรือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
   • ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2723 4936- 4943 หรือ 086 904 1119