หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics and Utilization for Executives)

divider

หลักการ

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร มุ่งเน้นการศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล โดยสามารถนำเอาเครื่องมือ เทคโนโลยี และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เข้ามาช่วยวิเคราะห์ ทิศทางและประเมินแนวโน้มเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายการทำงาน การวางแผนนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงบประมาณ ตลอดจนตระหนักถึงกฎหมายและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการ ใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

ที่ หัวข้อ เนื้อหา
วันที่ 1 ภาพรวมการจัดการข้อมูล ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูล ในองค์กร – ความสำคัญของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล และประเภทของข้อมูล
– ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
– การจัดการข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี On-Premises และ On-Cloud
– กรณีศึกษา ตัวอย่างองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร
กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ระดับของการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Level) ประกอบด้วย
– การวิเคราะห์แบบพื้นฐาน (Descriptive Analytics)
– การวิเคราะห์แบบวินิจฉัย (Diagnostic Analytics)
– การวิเคราะห์แบบพยากรณ์  (Predictive Analytics) 
– การวิเคราะห์แบบคำแนะนำ  (Prescriptive Analytics)
เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละขั้นตอน
– เริ่มจากทำความเข้าใจความ ต้องการขององค์กร (Business Understanding)
– ทำความเข้าใจข้อมูลที่องค์กรมี (Understanding Data)
– การเตรียมความพร้อมของข้อมูล (Data Preparation)
– การสร้างโมเดล (Data Modeling)
– การวัดประสิทธิภาพ (Evaluation)
การนำไปใช้ (Production)
กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)– เรียนรู้หลักสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรทั้งหมดจากตัวอย่างข้อมูล การกระจายตัวของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
– สาธิตตัวอย่างการทำงาน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการสถิติ
– ความหมายการเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ รวมถึงการนำการเรียนรู้ของเครื่องไปประยุกต์กับข้อมูล เช่น การจำแนกข้อมูล (Classification) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) เป็นต้น
กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)– สาธิตตัวอย่างการทำงาน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
– อภิปรายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีในองค์กร
วันที่ 2การเลือกใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินงานสำหรับองค์กร– การทำความเข้าใจปัญหาและความ ต้องการขององค์กร
– กำหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล
– การเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
– การเลือกใช้ข้อมูลและการเลือกเทคนิควิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล
– การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ
– ระดมสมองและอภิปรายโจทย์การเลือกข้อมูลในองค์กรมาใช้ประโยชน์
การตีความข้อมูล ความรู้ ข่าวสารที่ได้ และการนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงาน– การตีความข้อมูลจากแผนภาพ (Data Visualization)
– การตีความผลลัพธ์จากแบบจำลอง
– การนำเสนอสารสนเทศ (ผลลัพธ์) จากการวิเคราะห์เพื่อสื่อสารให้กับหน่วยงาน
– กรณีศึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร
– ระดมสมองและอภิปรายโจทย์การตีความผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูล
กฎหมายและแนวทางป้องกันความเสี่ยง จากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล– พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
– หลักการธรรมาภิบาลข้อมูล เบื้องต้น
– ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ในด้าน ความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล ขององค์กร
หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารองค์กร

รายละเอียดการอบรมและสถานที่อบรม

 • จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)
  อบรม ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  *ในกรณีสถานการณ์ยังไม่ปกติ จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์*
 • วันและเวลาที่อบรม
  – รุ่นที่ 1 :  วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น.
  – รุ่นที่ 2 : วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น.

การรับสมัคร

สำหรับรุ่นที่ 1 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 มิถุนายน 2565
สำหรับรุ่นที่ 2 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2565 !!!!!!
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวนรุ่นละ 30  คน

อัตราค่าลงทะเบียน

รุ่นอบรมค่าลงทะบียนรูปแบบการอบรม
รุ่นที่ 17,900 บาทOnsite
รุ่นที่ 27,900 บาทOnsite
หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์    คลิกสมัคร
 • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
 • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม
– โครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด โดยโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้เต็มจำนวน

ติดต่อสอบถาม
คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th