หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Techniques)

divider

หลักการ

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การสำรวจและจัดเตรียมข้อมูล การจัดการคลังข้อมูลและการนำไปใช้การนำเสนอข้อมูล และการพัฒนาโมเดลการทำนายจากข้อมูลให้กับบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งทักษะเหล่านี้จากการอบรมจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานสนับสนุนชิ้นที่สำคัญในเชิงประจักษ์

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

ที่ หัวข้อ เนื้อหา
วันที่ 1 ทบทวนความรู้ : Review
programming with R
– How to use the tool (IDE, compiler, debugger)
– Display command
– Primitive variables
– Collection variables
– Review basic structure programming
– How to use external modules.
Data Exploration with R– Data Understanding
– Data Exploration Process
– Data Visualization
▪ Bar Chart
▪ Pie Chart
▪ Boxplot
▪ Multiple Boxplot
▪ Histogram
▪ Multiple Histogram
▪ Scatterplot
▪ Multiple Scatterplot

วันที่ 2Data warehouse Analysis,
Design and Implement
– Data Warehouse definition process
– Data Preparation: Data Collection
▪ การดึงข้อมูล (Data Extraction) จากข้อมูลที่มีโครงสร้าง
และไม่โครงสร้าง
▪ ฐานข้อมูล Relational Database
▪ ฐานข้อมูล noSQL
▪ text csv json file
Data warehouse Analysis,
Design and Implement
– Data Cleansing
▪ Remove duplicate or irrelevant observations
ฐานข้อมูล Relational Database
▪ Fix structural errors
▪ Filter unwanted outliers
▪ Handle missing data
▪ Validate
วันที่ 3Data warehouse Analysis,
Design and Implement
– Load Data to Staging Area
– Data Warehouse Design
– Data Migration
Data Visualization– Data storytelling
– ETL process
– Elements of good data visualization
– Comparison
▪ Distribution
วันที่ 4Data Visualization– Comparison
▪ Correlation
▪ Trends
▪ Specialized visualization (Map, KPI, etc.)
Data Analytics and
Visualization
– Machine Learning for Data Analysis
วันที 5Data Analytics and
Visualization
– Deploy Machine Learning Model on Production
Data Analytics and
Visualization
– Visual Analytics and Data Visualizations
วันที่ 6Data Analytics and
Visualization
– Final Project
▪ นำเสนอปัญหาหรือความต้องการขององค์กร
▪ กำหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา
▪ พัฒนา Project โดยประยุกต์จากหัวข้อและเนื้อหาการอบรม
Data Analytics and
Visualization
– Final Project Presentation
หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ MacOS
 • ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม มาอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น R, Python, C, Java

รายละเอียดการอบรมและสถานที่อบรม

 • จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 6 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง)
  อบรม ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  *ในกรณีสถานการณ์ยังไม่ปกติ จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์*
 • วันและเวลาที่อบรม
  – รุ่นที่ 1 :  วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
  – รุ่นที่ 2 : วันที่ 18 – 20 และ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.

การรับสมัคร

สำหรับรุ่นที่ 1 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 มิถุนายน 2565
สำหรับรุ่นที่ 2 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2565 !!!!!!
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวนรุ่นละ 30  คน

อัตราค่าลงทะเบียน

รุ่นอบรมค่าลงทะบียนรูปแบบการอบรม
รุ่นที่ 116,500 บาทOnsite
รุ่นที่ 216,500 บาทOnsite
หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกสมัคร
 • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
 • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม
– โครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด โดยโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้เต็มจำนวน

ติดต่อสอบถาม
คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th