โครงการ

Smart Playground Contest

divider

              ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างสรรค์ของเล่นล้ำสมัยด้วย IoT เพื่อต่อยอดสุดยอดไอเดีย ให้เป็นของเล่นจริงที่ติดตั้งในห้องสันทนาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดผลงาน

  1. พัฒนาของเล่นหรืออุปกรณ์สันทนาการ สำหรับติดตั้งในห้องสันทนาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. พัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี IoT

เกณฑ์การคัดเลือก

1. รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

  • ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ 30%
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30%
  • ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาได้สำเร็จ 40%

(ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและมีความคุ้มค่า)

2. รอบส่งผลงาน

  • ความสมบูรณ์ของผลงาน 30%
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30%
  • เทคนิค 20%
  • การนำเสนอ 20%

ระยะเวลาและขั้นตอนการประกวด

ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศผลโครงการที่ผ่านรอบแรก (6 ผลงาน)21 มิถุนายน 2562
นศ. รับเงินสนับสนุนโครงการ24 – 25 มิถุนายน 2562
นำเสนอผลงานพร้อมผลงานต้นแบบ 22 – 26 กรกฎาคม 2562

**ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัล

1. รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
ทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 5,000 บาท สำหรับข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก

2. รอบส่งผลงาน
– Gold Award** 10,000 บาท
– Silver Award  5,000 บาท
– Bronze Award  2,000 บาท

** ผู้ได้รับรางวัล ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ
2. คลิกลงทะเบียนและอัพโหลดแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ

[Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ docx]
[Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ PDF]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : supannada@it.kmitl.ac.th