โครงการ

Smart Playground Contest

divider

ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Smart Play Contest

รางวัล Gold Award (เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท)
ผลงานที่ได้รับรางวัล: “LazerShot”
ทีม P’PORK ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน
1. นายจักรพรรดิ์ สุวรรณโณ
2. นายปารเมศ คงเจริญ
3. นายปุญญพัฒน์ แปลงพระเนตร
4. นายพอพล อินทรีย์
5. นายสหัสวรรษ ขันรักษา

รางวัล Silver Award (เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท)
ผลงานที่ได้รับรางวัล: “ขยับนิด เขย่าหน่อย (Space Miner)”
ทีม BEON ประกอบด้วยสมาชิก 1 คน
1. นายภาสวิชญ์ ริ้วทอง

รางวัล Bronzer Award (เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท)
ผลงานที่ได้รับรางวัล: “BaskerBallFight”
ทีม KuroKo ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน
1. นางสาวเกศราณี ไตรสวัสดิ์วงศ์
2. นายธัชพันธุ์ อภิวิชญ์
3. นายเวรุวัฒน์ ไชยดิษฐ์

              ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างสรรค์ของเล่นล้ำสมัยด้วย IoT เพื่อต่อยอดสุดยอดไอเดีย ให้เป็นของเล่นจริงที่ติดตั้งในห้องสันทนาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดผลงาน

 1. พัฒนาของเล่นหรืออุปกรณ์สันทนาการ สำหรับติดตั้งในห้องสันทนาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. พัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี IoT

เกณฑ์การคัดเลือก

1. รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

 • ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ 30%
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30%
 • ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาได้สำเร็จ 40%

(ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและมีความคุ้มค่า)

2. รอบส่งผลงาน

 • ความสมบูรณ์ของผลงาน 30%
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30%
 • เทคนิค 20%
 • การนำเสนอ 20%

ระยะเวลาและขั้นตอนการประกวด

ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศผลโครงการที่ผ่านรอบแรก (6 ผลงาน)1 กรกฎาคม 2562
นศ. รับเงินสนับสนุนโครงการ15-31 กรกฏาคม 2562
นำเสนอผลงานพร้อมผลงานต้นแบบ8 สิงหาคม  2562

**ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัล

1. รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
ทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 5,000 บาท สำหรับข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศผลรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Smart Playground Contest

2. รอบส่งผลงาน
– Gold Award** 10,000 บาท
– Silver Award  5,000 บาท
– Bronze Award  2,000 บาท

** ผู้ได้รับรางวัล ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

ประกาศ!!  โครงการที่ได้รับรางวัล   

รางวัล Gold Award  จำนวน 1 รางวัล   10,000  บาท    ได้แก่

 •      ทีม  P’PORK                 
 •      ชื่อโครงการ   LazerShot     

รางวัล  Silver Award         จำนวน  1 รางวัล   5,000  บาท    ได้แก่

 •     ทีม  BEON               
 •     ชื่อโครงการ  ขยับนิด เขย่าหน่อย (Space Miner)

รางวัล  Bronzer Award     จำนวน  1  รางวัล  2,000 บาท     ได้แก่

 •     ทีม  KuroKo             
 •     ชื่อโครงการ  BaskerBallFight

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ
2. คลิกลงทะเบียนและอัพโหลดแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ

[Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ docx]
[Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ PDF]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : supannada@it.kmitl.ac.th