อบรม การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น รุ่นที่ 5

divider

หลักการ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับความสนใจในหมู่เยาวชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสังเกตุได้จากกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแข่งขันและการฝึกอบรม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐาน ดังนั้น โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของหุ่นยนต์ในเบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีฝังตัวสำเร็จรูปร่วมกับการโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์อีที พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม และการประยุกต์ภาษาโปรแกรมสำหรับการโปรแกรมเพื่อควบคุมเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ของหุ่นยนต์ ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือสามารถนำไปพัฒนาหุ่นยนต์สำเร็จรูปให้ใช้งานได้จริง หรือเทียบเท่าหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะชั้นสูงได้ รวมทั้งนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  ดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบัน
  • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษา Python)
  • โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฝังตัวซึ่งใช้เป็นฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในวันที่  3-4 และ 10-11 กันยายน  2565 (เสาร์และอาทิตย์) จำนวน  4  วัน   ตั้งแต่เวลา   09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.
(เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.)

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม  2565

จำนวนรับสมัคร

18 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ดูที่เงื่อนไขการสมัคร)

เงื่อนไขการสมัคร !!! 

  • ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ เช่น  สำเนาบัตร น.ร. หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปัจจุบัน เป็นต้น  โดย Upload ในตอนท้ายของแบบฟอร์มการสมัคร

วิธีการสมัคร  *** สมัครก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน***

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์ [click here]  ปิดรับสมัคร!!! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
2.  Upload หลักฐานการการสมัคร เช่น สำเนาบัตร น.ร. หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปัจจุบัน

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม จำนวน 18 ท่าน [click here]

หมายเหตุ: ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  (หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อเพื่อขอยกเลิกทางอีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th ก่อน หรือ ก่อนปิดรับสมัครภายใน 3 วันทำการ)

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

โทรสาร:  0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

อีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th

** โครงการอบรมนี้มีการบันทึกภาพถ่ายและวีดีโอขณะอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ **