หลักสูตร Oracle SQL ขั้นพื้นฐาน

divider

หลักการ

การบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันการจัดเก็บฐานข้อมูลของภาคธุรกิจนั้น มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากลักษณะงาน ทำให้การเข้าถึงฐานข้อมูลมักไม่ตรงกับความต้องการสำหรับการนำไปใช้งาน เพราะผู้ใช้ยังขาดความรู้ความชำนาญในการใช้และเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงทำให้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ไม่เกิดประโยชน์กับองค์กรเท่าที่ควร การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาฐานข้อมูล ซึ่งภาษาที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อจัดการกับฐานข้อมูล ก็คือ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาฐานข้อมูลให้ได้อย่างถูกต้องตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับองค์สูงสุด จึงได้ทำการเปิดอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาฐานข้อมูลเบื้องต้นนี้ขึ้น

เนื้อหาอบรม

 • Writing SQL SELECT Statements
 • Restricting and Sorting Data
 • Using Single-Row Functions to Customize Output
 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
 • Displaying Data from Multiple Tables
 • Using Sub queries to Solve Queries
 • Using the SET Operators
 • Manipulating Data
 • Using DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Creating Other Schema Objects

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพกำลังศึกษาอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.)
 • บุคคลทั่วไป (รวมถึงศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

จัดอบรมระหว่าง วันที่ 21, 28 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวม 3 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 18 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.โดยจะทำการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าลงทะเบียน

 • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. หลักสูตรละ 3,600 บาท
 • บุคคลทั่วไป หลักสูตรละ 7,000 บาท

(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน
 • โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร เลขที่บัญชี 088-2-246563 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
 • ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหลังโอนเงิน และ ส่งหลักฐานแล้ว

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ต้องการขอยกเลิกการอบรม จะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้
 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880 แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th