หลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่นที่ 4 (ET Robot Programming with Java # 4)

divider

หลักการ

ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับความสนใจในหมู่เยาวชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสังเกตุได้จากกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น  ทั้งในรูปแบบของการแข่งขันและการฝึกอบรม  ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐาน  ดังนั้น  โครงการนี้จัดทำขึ้น  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของหุ่นยนต์ในเบื้องต้น  โดยใช้เทคโนโลยีฝังตัวสำเร็จรูปร่วมกับการโปรแกรมด้วยภาษาจาวา  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝังตัวสำเร็จรูป (หรือหุ่นยนต์อีที)  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา  และการประยุกต์ภาษาจาวาในการโปรแกรมเพื่อควบคุมเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ของหุ่นยนต์ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดได้  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้น  หรือสามารถนำไปพัฒนาหุ่นยนต์สาเร็จรูปให้ใช้งานได้จริงหรือเทียบเท่าหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะชั้นสูงได้  รวมทั้งนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  ดังนี้

  • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้น
  • โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที
  • การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยภาษาจาวา

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6  (กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในวันที่  22 – 23 และ 29 มิถุนายน 2562  (เสาร์และอาทิตย์) จำนวน  3  วัน   ตั้งแต่เวลา   09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2562

จำนวนรับสมัคร

30 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ดูที่เงื่อนไขการสมัคร)

ตารางการอบรม

วันที่ เวลา เนื้อหา  (ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ)
เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 256208.30 – 09.00 น
09.00 – 16.00 น
ลงทะเบียน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้น
อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 09.00 – 16.00 น โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที
เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 09.00 – 16.00 น การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยภาษาจาวา

เงื่อนไขการสมัคร !!! *** สมัคร และโอนเงินค่าจองสิทธิ์ก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน***  

1. ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ เช่น  สำเนาบัตร น.ร. หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากำลังศึกษาในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.6 ของโรงเรียนปัจจุบัน เป็นต้น  โดย Upload ในตอนท้ายของแบบฟอร์มการสมัคร
2. หลังจากสมัครอบรมแล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าจองสิทธิ์ จำนวน 500 บาท เพื่อเป็นการรับรองว่าจะเข้าอบรม โดยทางคณะจะคืนเงินค่าจองสิทธิ์ให้ หลังจากได้เข้าอบรมครบทั้ง 3 วัน โดย      
  2.1 โอนเงินค่าจองสิทธิ์ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร เลขที่บัญชี 088-2-59832-6 ชื่อบัญชี “โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กระทำการแทนโดยนายนพพร โชติกกำธรและนางสาวพิจิตรา สุวรรณศรี” ภายในวันที่  14 มิถุนายน 2562  (โอนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)     
2.2. Upload หลักฐานการโอนเงินค่าจองสิทธิ์โดยระบุชื่อ-สุกล ให้เรียบร้อย (จาก Link ในหน้าประกาศของคณะฯ)  

**คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าจองสิทธิ์ให้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการอบรมตามที่กำหนด**   

ขั้นตอนการสมัคร

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์ [click here]

ปิดรับสมัคร!!! เนื่องจากมีผู้สมัครและจองสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว

2.  Upload หลักฐานการโอนเงินค่าจองสิทธิ์ จำนวน 500 บาท  [upload]

3.  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการโอนเงินค่าจองสิทธิ์ [click here] (ลำดับที 31 – 44 อยู่ระหว่างการคืนค่ามัดจำ)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม จำนวน 30 ท่าน [click here]

หมายเหตุ: ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  (หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อเพื่อขอยกเลิกทางอีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th ก่อน หรือ ก่อนปิดรับสมัครภายใน 3 วันทำการ) 

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

โทรสาร:  0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

อีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th