หลักสูตร Information Technology Essentials (ITE) และ CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR)

divider

หลักการ

           ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งในสมาชิก ในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco Networking Academy Program; CNAP) ในฐานะ Instructor Training Centerซึ่งต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกประเทศไทย จึงเสมือนเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ทางคณะฯควรเปิดอบรมเพื่อการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกของโครงการ CNAP

ในด้านความพร้อม ทั้งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้านสถานที่มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายที่เพรียกพร้อมทันสมัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่ทางคณะฯจะจัดอบรมหลักสูตร “CCNA Cyber Ops สำหรับผู้สอนในโครงการ CNAP”ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP

รายละเอียด ประกอบด้วย 

  1. หลักสูตร  CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR)                            

2. หลักสูตร Information Technology Essentials (ITE)

วิทยากร

              คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP  เท่านั้น (บุคคลภายนอกทั่วไปไม่สามารถสมัครได้)

เงือนไขการสมัคร :
ผู้สมัครเมื่อสอบผ่านการอบรมจะต้องเปิด Course ที่ผ่านการอบรมใน netacad.com อย่างน้อย 1 ครั้งให้กับนักศึกษาของตนเอง ภายใน 1 ปี หลังการอบรม

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

หลักสูตรที่ 1 CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR)

  • การอบรมจัดเป็นแบบ Self-Study (เรียนด้วยตนเอง) ผ่าน http//www.netacad.com ก่อน และจัดอบรมทบทวนเนื้อหาและสอบทาง Online ผ่านโปรแกรม Webex
  • จัดอบรมระหว่างวันที่  12 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

หลักสูตรที่ 2 Information Technology Essentials (ITE)

  • การอบรมจัดเป็นแบบ Self-Study (เรียนด้วยตนเอง) ผ่าน http//www.netacad.com ก่อน และจัดอบรมทบทวนเนื้อหาและสอบทาง Online ผ่านโปรแกรม Webex
  • จัดอบรมระหว่างวันที่  29 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

การรับสมัคร

หลักสูตรที่ 1  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฏาคม 2564 

หลักสูตรที่ 2  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฏาคม 2564 

ค่าลงทะเบียน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880 
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th