โครงการ

FIT Innovation Contest 2020

divider

การประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกชั้นปี ร่วมส่งแนวคิดและต้นแบบผลงานนวัตกรรมด้านไอที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนและสังคมในยุคแห่งวิถีใหม่ อยู่ชั้นไหน ปีไหน สาขาใด ก็เข้าร่วมประกวดได้  จะมาเดี่ยว มาเป็นคู่ หรือมาเป็นทีม ได้หมด (ทีมละไม่เกิน 5 คน) 

หัวข้อการประกวด “ไอที วิถีใหม่ : IT for newnorm”

ตลอดเวลา  20 ปีที่โลกเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ไอทีได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน แต่ในวันนี้ได้เกิดมีปัจจัยใหม่ คือโรคระบาด COVID-19 ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้น โจทย์ (theme) ของการแข่งขันคือ ไอทีจะมีบทบาทอย่างไรในการนำพาผู้คนผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ อย่างราบรื่น เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีกรอบการเสนอโครงงานเข้าประกวดแข่งขันดังนี้

 • เป็นแนวคิดที่อาศัยการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ หลาย ๆ อย่างประกอบกัน
 • เป็นแนวคิดเพื่อการแก้ปัญหาจริงอันเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 หรือที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์อื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
 • แนวคิดต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง ตลอดจนประสิทธิภาพของแนวคิดดังกล่าวในการแก้ปัญหา (เช่น ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปัญหาที่แก้ ความยากง่ายในการนำไปใช้งาน ฯลฯ)
 • แนวคิดต้องมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค และสามารถดำเนินการให้สามารถแสดงต้นแบบที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาไม่เกิน 2-3 เดือน
 • ไม่เน้นว่าต้องเป็นโครงงาน กู้ชาติ หรือ กู้โลก ขอเพียงให้โครงงานมีส่วนช่วยผู้คนและสังคม แม้จะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องประสบในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ก็มีสิทธิ์คว้ารางวัลจากการประกวดอันนี้ได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้การแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริง
 • เพื่อจัดเวทีการประกวดให้นักศึกษามีทักษะการนำเสนอผลงานของตนเอง

รางวัล

 • รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
  • ทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 5,000 บาท สำหรับข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก
 • รอบสุดท้าย
  • Gold Award** 10,000 บาท
  • Silver Award   5,000 บาท
  • Bronze Award 2,000 บาท
  • Honorable mention 1,000  บาท

** ผู้ได้รับรางวัล ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด **

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ส่งผลงานเดี่ยวหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (แต่ละทีมจะมีสมาชิกซ้ำกันไม่ได้)

ระยะเวลาและขั้นตอนการประกวด

รายการ กำหนดการ หมายเหตุ
ส่งใบสมัครเข้าประกวด 12 มิถุนายน 2563
กรรมการแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครและข้อแนะนำ 15-17 มิถุนายน 2563 พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะโครงงาน ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประกวด และให้ขอแนะนำ
ส่งข้อเสนอโครงงาน (พร้อมต้นแบบหรือ proof-of-concept  – ถ้ามี) 10 กรกฎาคม 2563
นำเสนองานรอบคัดเลือก 15 กรกฎาคม 2563 นำเสนอรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลรอบคัดเลือก 16-17 กรกฎาคม 2563
ส่งผลงานรอบสุดท้าย 28-31 สิงหาคม 2563
นำเสนองานรอบสุดท้าย และ ประกาศผล

2 กันยายน 2563

หมายเหตุ: หลังจากเสร็จสิ้นการประกวด ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด สามารถนำผลงานเพื่อเสนอขอทุน การศึกษาและทุนการพัฒนานวัตกรรมของคณะฯ ได้

นำเสนองานรอบคัดเลือก

 • การนำเสนอรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
 • ผู้สมัครนำเสนอเนื้อหาตามเอกสาร Proposal ที่ส่ง หรืออาจนำเสนอผ่าน Demo (ถ้ามี) จะนำเสนอแบบสด หรืออัดคลิปวิดิโอ โดย Slide ที่แต่ละทีมนำเสนอจะต้องเห็นเนื้อหาที่ชัดเจน และเห็นบุคคลที่นำเสนอ
 • เวลาการนำเสนอไม่เกิน 20 นาที
 • คณะกรรมการซักถามข้อเสนอโครงงาน 10 นาที

หมายเหตุ: หากนักศึกษาทีมใดมีความต้องการขอใช้ห้องบันทึกวิดิโอ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่ e-mail: atcharaphorn@it.kmitl.ac.th หรือ 02-723-4936 (อัจฉราภรณ์)

เกณฑ์การพิจารณา

 • รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
  • ความถูกต้องและเหมาะสมของเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ 25 %
  • ความคิดสร้างสรรค์ 25 %
  • ความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้ใช้งานได้จริง และประโยชน์ที่จะได้รับ 30 %
  • การนำเสนอ 20%
 • รอบสุดท้าย
  • ความถูกต้องและเหมาะสมของเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ 20 %
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 %
  • ความสมบูรณ์ของต้นแบบ และ และประโยชน์ที่จะได้รับ 40 %
  • การนำเสนอ 20 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-723-4936 หรือ E-mail :atcharaphorn@it.kmitl.ac.th (คุณอัจฉราภรณ์)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งข้อเสนอโครงการ