หลักสูตร พื้นฐานทางด้าน Data Science and Machine Learning

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) จัดอบรมหลักสูตร “พื้นฐานทางด้าน (Data Science and Machine Learning)” ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของรัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) โดยมุ่งหวังในการเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง (Data Science and Machine Learning) ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถนำความรู้ไปประยุคต์ใช้ในงานของตน ให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจในการดำเนินงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

หัวข้ออบรม

1) Introduction to data science and analytic thinking (1 วัน)
2) Data science with basic Python programing (2 วัน)
3) Introduction to statistics (1 วัน)
4) Exploratory data analysis (1 วัน)
5) Basic machine learning (2 วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคคลากรของรัฐ (หน่วยงานสามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 5 คน)
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) โดยจะต้องผ่านการทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม และความรู้ทางสถิติเบื้องต้นจากทางคณะฯ ก่อนเข้ารับการอบรม (หมายเหตุ: ทางคณะจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมจนครบ 300 ท่าน เพื่อทำการทดสอบ โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 60 ท่านแรก สำหรับรายละเอียดการสอบจะแจ้งให้ทราบในช่วงเดือนกรกฎาคม)

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20  กรกฎาคม 2564

จำนวนรับ

รับจำนวน 60 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในการอบรม

อบรม วันที่ 9, 11, 13, 17, 20, 24 และ 27 สิงหาคม 2564
เป็นเวลา 7 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม [คลิกเพื่อดูประกาศ]

*หมายเหตุ: หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกผ่านทางอีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th ภายใน 3 วันทำการ ก่อนวันปิดรับสมัคร)

รูปแบบการอบรม

อบรมแบบออนไลน์
(ช่องทางออนไลน์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการเข้าอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. Certificate of Participation : ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด
2. Certificate of Achievement : ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด และผ่านการประเมินผลการอบรม

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร. 0 2723 4927 มือถือ 08 9699 7880
โทรสาร: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th