หลักสูตร CCNA Cyber Ops

divider

หลักการ

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานแรกที่กำหนดให้มีการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะ และได้จัดอบรมทักษะการคิดเชิงคำนวณให้กับบุคลากรทางการศึกษามาก่อน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการการคิดเชิงคำนวณให้กับคุณครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมในอนาคต

รายละเอียด ประกอบด้วย                                               

วิทยากร

              คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP 
  • และควรมีพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบหรือผ่านการอบรม CCNA1 มาแล้ว

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

             จัดอบรมระหว่างวันที่  8 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

             รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฏาคม 2562 (จำนวน 20  คน)  **** ปิดรับสมัคร 

วิธีการสมัคร

หมายเหตุ:   ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance) 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880 
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th