หลักสูตร CCNA Cyber Ops

divider

หลักการ

             ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco Networking Academy Program; CNAP) ในฐานะ Instructor Training Center ซึ่งต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกประเทศไทย จึงเสมือนเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ทางคณะฯควรเปิดอบรมเพื่อการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกของโครงการ CNAP

             ในด้านความพร้อม ทั้งทางคณะฯมีความพร้อมด้านสถานที่ มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายที่เพรียกพร้อมทันสมัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่ทางคณะฯจะจัดอบรมหลักสูตร “CCNA Cyber Ops สำหรับผู้สอนในโครงการ CNAP” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP

รายละเอียด ประกอบด้วย                                               

วิทยากร

              คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP 
  • และควรมีพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบหรือผ่านการอบรม CCNA1 มาแล้ว

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

             จัดอบรมระหว่างวันที่  8 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

             รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฏาคม 2562 (จำนวน 20  คน)  **** ปิดรับสมัคร 

วิธีการสมัคร

หมายเหตุ:   ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance) 

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880 
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th