การติดต่อ

divider
หน่วยงาน การติดต่อ
งานทะเบียนนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) +66 (0) 2723 4942 – 43, 02-723-4939
e-mail: undergrad@it.kmitl.ac.th
งานบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) +66 (0) 2723 4936-38,2723 4940
e-mail: graduate@it.kmitl.ac.th
งานกิจการนักศึกษา +66 (0) 2723 4944 – 45
งานบุคคล +66 (0) 2723 4921 – 22
งานประกันคุณภาพการศึกษา 02-723-4941
งานแผนงาน 02-723-4934-35
งานการเงินและบัญชี 02-723-4932-33
งานพัสดุ 02-723-4930-31
งานบริหารการวิจัย 02-723-4925
งานบริการวิชาการแก่สังคม 02-723-4927
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-723-4947-49
งานอาคารสถานที่ บำรุงรักษาและยานพาหนะ 02-723-4980-82
เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ public_relation@it.kmitl.ac.th
เกี่ยวกับเว็บ webadmin@it.kmitl.ac.th