การติดต่อ

divider
หน่วยงาน การติดต่อ
งานทะเบียนนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4939 , 4942 , 4943 หรือ 080 172 5376
e-mail: undergrad@it.kmitl.ac.th
งานบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4942 , 4938 , 4945 หรือ 086 904 1119
e-mail: graduate@it.kmitl.ac.th
งานกิจการนักศึกษา +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4940 , 4944
งานบุคคล +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4921 , 4922
งานประชาสัมพันธ์ +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4923 , 4924
งานบริหารการวิจัย +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4925
งานบริการวิชาการแก่สังคม +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4927
งานพัสดุ +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4930 , 4931
งานการเงินและบัญชี +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4932 , 4933
งานแผน +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4935
งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4947 , 4948 , 4949
งานอาคารสถานที่ บำรุงรักษาและยานพาหนะ +66 (0) 2723 4900 ต่อ 4980 , 4981 , 4982 , 4983 หรือ 086 397 9807 (คุณอภิชาต)
เรื่องทั่วไป  089 890 5031 (คุณณิศวรา)
เกี่ยวกับเว็บ  webadmin@it.kmitl.ac.th