สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

divider

ด้วยสภาพปัญหาปัจจุบันที่ครอบครัวนักศึกษาประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ครอบครัวของนักศึกษาเกิดความเดือดร้อน ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา

เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงขอประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกชั้นปี ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา
 • ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • นักศึกษา หรือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีเอกสารรองรับตามกฎหมาย ติดโรค COVID-19 หรือ
  • พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานจากองค์กรหรือบริษัท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา หรือ
  • นักศึกษาที่มีงานประจำพิเศษ ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา หรือ
  • นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะครอบครัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 จนมีผลกระทบต่อการศึกษา

** โดยในทุกเงื่อนไข ผู้รับทุนจะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรอง เพื่อยืนยันเกณฑ์การรับทุน **

 • นักศึกษาต้องไม่เคยรับทุนลักษณะเดียวกันอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบันมาก่อน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้รับทุนจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 3,500 บาท จำนวน 150 ทุน
 • ผู้รับทุนจะต้องช่วยงานระดับคณะหรือสถาบันและกิจกรรมกลุ่ม โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
ส่งใบสมัครบัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
สัมภาษณ์ภายในเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนภายในเดือน มิถุนายน 2563

การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารการสมัครได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 • กรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุน
 • หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษาและครอบครัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 เช่น
  • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงถึงการติดโรค COVID-19
  • หนังสือการเลิกจ้างงาน หรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนของพ่อแม่ หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือของนักศึกษาที่ทำงานพิเศษ
  • หลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงถึงผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19
 • สำเนาบัตรนักศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผลการเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( คุณประทีป )