สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแบบฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

divider

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแบบฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชั้นปี
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และหากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา
  • ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา
  • ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • นักศึกษา หรือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีเอกสารรองรับตามกฎหมาย ติดโรค COVID-19 หรือ
  • พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานจากองค์กรหรือบริษัท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา หรือ
  • นักศึกษาที่มีงานประจำพิเศษ ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา หรือ
  • นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะครอบครัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 จนมีผลกระทบต่อการศึกษา
  • นักศึกษาต้องไม่เคยรับทุนลักษณะเดียวกันอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบันมาก่อน

โดยในทุกเงื่อนไข ผู้รับทุนจะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรอง เพื่อยืนยันเกณฑ์การรับทุน

รายละเอียดทุน

เป็นทุนช่วยเหลืองานคณะ ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท จำนวนทุนการศึกษา ตามที่คณะกำหนด ผู้รับทุนจะต้องช่วยงานเหลือระดับคณะตามที่คณะกำหนด และตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะเห็นสมควร

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

  • ใบสมัครขอรับทุน
  • หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษาและครอบครัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 เช่น ใบรับรองแพทย์ที่แสดงถึงการติดโรค COVID-19 หนังสือการเลิกจ้างงานหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนของพ่อแม่ หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือของนักศึกษาที่ทำงานพิเศษ หรือหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงถึงผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 เป็นต้น
  • สำเนาบัตรนักศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาผลการเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร

3. ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ผ่านทาง Google Form

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กำหนดการสัมภาษณ์และประกาศผล

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะทำการสัมภาษณ์และประกาศผลการพิจารณาทุนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สอบถามได้ทาง คุณประทีป อินทร์เขียว
    • ส่งหลักฐาน E-mail : prateep@it.kmitl.ac.th
    • ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 087 029 2389