สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนเรียนดีอันดับหนึ่ง

divider

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1)
  2. ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่แล้ว สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของชั้นปี
  3. เป็นนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียน และไม่เคยลาพักการศึกษา (หากเคยให้กรรมพิจารณาทุนการศึกษาเป็นผู้พิจารณา)
  4. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา ไม่เคยสอบตก หรือไม่เคยศึกษาซ้ำวิชาใด

การได้รับทุนการศึกษา

  1. จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
  2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุน 1 ภาคการศึกษา