สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์

divider

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททุนสนับสนุนสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับนักศึกษา ที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชั้นปี
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา
 • ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • นักศึกษา หรือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีเอกสารรองรับตามกฎหมาย ติดโรค COVID-19 หรือ
 • พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานจากองค์กรหรือบริษัท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา หรือ
 • นักศึกษาที่มีงานประจำพิเศษ ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา
 • นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะครอบครัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคCOVID-19 จนมีผลกระทบต่อการศึกษา
 • โดยในทุกเงื่อนไข ผู้รับทุนจะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรอง เพื่อยืนยันเกณฑ์การรับทุน COVID-19 จนมีผลกระทบต่อการศึกษา
 • มีผลงานที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ลงในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 15 กันยายน 2563

รายละเอียดทุน

เป็นทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 ทุน ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ลงในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 15 กันยายน 2563 และจะต้องยื่นแสดงหลักฐานดังกล่าวให้แก่งานกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยจะได้รับทุนหลังจากที่ยื่นแสดงหลักฐานให้แก่งานกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการเบิกเงินทุนการศึกษาให้

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 • ใบสมัครขอรับทุน
 • หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษาและครอบครัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 เช่น ใบรับรองแพทย์ที่แสดงถึงการติดโรค COVID-19 หนังสือการเลิกจ้างงานหรือให้หยุดงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนของพ่อแม่ หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือของนักศึกษาที่ทำงานพิเศษ หรือหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงถึงผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 เป็นต้น
 • สำเนาบัตรนักศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผลการเรียน
 • รายละเอียดผลงานนวัตกรรม

วิธีการส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนนี้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครขอรับทุนพร้อมหลักฐานได้ที่เว็บไซต์ทุนของคณะ https://www.it.kmitl.ac.th/th/scholarship/bach-scholarship/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายประทีป อินทร์เขียว งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 e-mail prateep@it.kmitl.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
ส่งเอกสารการสมัคร บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์ รอประกาศจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารการสมัครได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์กรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( คุณประทีป )