อบรม เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ รุ่น 1

divider

หลักการ

             Business Intelligence (BI) หรือความชาญฉลาดทางธุรกิจ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอิงกับข้อมูล (data-driven decision making) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บและบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรที่มีความหลากหลาย ให้อยู่ในแบบของคลังข้อมูล (data warehouse) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารขององค์กรในแบบรายงาน (report) หรือ การแสดงผลด้วยภาพ (data visualization) เทคโนโลยี BI จึงมีสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูลในแบบคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการการตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี BI ทั้งในระดับแนวคิดและระดับปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมชนิด open source ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลในองค์กรต่างๆ ได้จริง ทั้งนี้เพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะของผู้ที่มีพื้นฐานด้าน IT ในระดับเบื้องต้นให้สามารถยกระดับทักษะความสามารถของตนให้สามารถเข้าทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ BI ได้ต่อไป

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์และภาษา SQL Relational Database & SQL
 • คลังข้อมูล-การจัดเตรียมข้อมูล Data Warehouse – Data Preparation
 • คลังข้อมูล-การสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Data Warehouse – Data Report & Visualization
 • ฐานข้อมูลชนิด NoSQL NoSQL Database
 • การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพโดยใช้โปรแกรม R Data Visualization with R
  (หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วย ดร.มารุต บูรณรัช, ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค, คุณวิศิษฎ์ วงศ์วิไล และคุณปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง (นักวิจัยทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ จาก NECTEC)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา (ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

จัดอบรมระหว่างวันที่  17 – 18 , 24 – 25 และ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*คณะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม กรณีจำนวนผู้ลงทะเบียนต่ำกว่าเกณฑ์*

การรับสมัคร

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2563  (รับจำนวน 35  คน)

อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 18,000 บาท (สมัครหลังวันที่ 13 ตุลาคม 2563)
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 15,000 บาท (สมัครก่อน 13 ตุลาคม 2563)
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ลด 50%) ท่านละ 9,000 บาท

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์   คลิกที่นี่
 • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
 • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

 • กรณี บุคคลทั่วไป ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
 • กรณี นักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน และหลักฐานที่ระบุสถานะของนักศึกษาปัจจุบัน
  คลิกที่นี่

(ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้ว แต่ต้องการขอยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้)

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th