สำหรับบุคลากร

divider

ระบบสารสนเทศ Intranet สำหรับบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Intranet คือ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกับ Internet แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น

Workspace share online ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล

eoffice.kmitl.ac.th ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง