06016307: INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT

รหัสวิชา (Subject ID) 06016307
ชื่อวิชา การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Subject name INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) NONE

รายละเอียดวิชา

ธรรมชาติและวงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการเลือกโครงการ องค์ความรู้สำหรับการบริหารโครงการ การจัดทีมงาน การจัดการขอบเขตของโครงการ การประมาณการโครงการ การจัดการตารางเวลา การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมโครงการ และประเมินผลโครงการ

Nature and life cycle of information technology (IT) projects; project feasibility; project selection techniques; project management body of knowledge; team management; project scope management; project estimation; project scheduling; quality management; change management; project controlling; project evaluation.