ปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร

ทุนการศึกษา

divider

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ทุนทั่วไปในระดับสถาบันฯ และทุนในระดับคณะฯ

สำหรับทุนในระดับคณะฯ ประกอบไปด้วย

1. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

เป็นทุนที่จัดสรรสำหรับผู้สมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท ภายใต้แผนการเรียนที่เน้นการทำวิจัย (ก 1) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ของคณะฯ โดย ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาปกติตามหลักสูตร (ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ หลังสำเร็จการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-723-4936-9)

2. ทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant – RA)

เป็นลักษณะของค่าจ้างรายเดือนในอัตราประมาณ 5,000 – 8,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานและโครงการวิจัยที่เป็นเจ้าของตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจทุนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามอาจารย์ที่ต้องการให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง หรือตรวจสอบจากประกาศของทางคณะฯ

3. ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant – TA)

ทำหน้าที่ช่วยสอนในบางรายวิชาระดับปริญญาตรี โดยทุนดังกล่าวให้เป็นรายภาคการศึกษา

สามารถติดต่อที่งานบริการการศึกษา

4. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการของนักศึกษาคณะ พ.ศ. 2558