สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

divider

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา  

  1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.25
  2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด
  4. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

  1. จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
  2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุน 1 ปีการศึกษา