สำหรับนักศึกษาใหม่

ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

ประเภททุนที่เปิดรับ

  • ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น  
  • ทุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม 
  • ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประเภททุนที่เปิดรับ

  • ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น

3. การสมัครขอรับทุนการศึกษา

  1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนที่ งานบริการการศึกษา ชั้นM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เบอร์ติดต่อ 0-2723-4937 และ 0-2723-4943
  2. สมัครทางอิเมล์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งมาที่ E-mail :atcharaphorn@it.kmitl.ac.th (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563 พร้อมชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับทุน”)
  3. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมทั้งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563)

** ให้ผู้สมัครแนบผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับ ตามประเภททุนที่ตนเองสมัครมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา **