สำหรับนักศึกษาใหม่

ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

ประเภททุนจำนวนทุน (ต่อปีการศึกษา)
ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น2
ทุนนักเรียนที่มีลงานนวัตกรรมดีเด่น2
ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ2

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประเภททุนจำนวนทุน (ต่อปีการศึกษา)
ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น 1

3. กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
ยื่นเอกสารการสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน 2565

4. การสมัครขอรับทุนการศึกษา

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.it.kmitl.ac.th/th/scholarship/bach-scholarship/ โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นสมัครขอรับทุนที่ E-mail : atcharaphorn@it.kmitl.ac.th (โปรดระบุเรื่อง “ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 พร้อมชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับทุน”)

5. หลักฐานการสมัครขอรับทุน

  • ใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี จำนวน 1 ใบ (ขนาด 2.5 x 3 ซม.)
  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
  • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร
  • ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับตามระบุไว้ในแต่ละประเภททุนการศึกษา
  • ผลคะแนนสอบ GAT/PAT หรือ ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

** ให้ผู้สมัครแนบผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับ ตามประเภททุนที่ตนเองสมัครมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086 904 1119 (คุณอัจฉราภรณ์ เดือนกลาง)