สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์

divider

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกชั้นปี
  2. มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

  1. จำนวนเงินทุนไม่เกิน 5,000 บาท/ทุน
  2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุนต่อภาคการศึกษา